Followers

Thursday, January 10, 2013

ലിംഗസമത്വം: അറിയേണ്ട വസ്തുതകള്‍

ബാസില ഹനാന്‍ പി.എന്‍
ലേഖനം
 
 
 
നുഷ്യന്‍ ഒരു സാമൂഹ്യജീവിയാണ്. നിയതമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോടെ ഭൂമിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ഹോമോസാപിയന്‍സ് എന്ന ഗണത്തില്‍ പെടുന്ന ജീവിവര്‍ഗം. സ്ത്രീ, പുരുഷന്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി വളര്‍ന്ന് വികാസം പ്രാപിച്ച കുലം.

ശാരീരികവും പ്രത്യല്‍പാദനപരവുമായ വൈജാത്യങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മില്‍ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രശാഖകളായ ജൈവരസതന്ത്രവും(ആശീ രവലാശൃ്യ) സിരാവിജ്ഞാനീയവും(ചലൌൃീഹീഴ്യ) മനഃശാസ്ത്രവുമെല്ലാം(ജ്യരവീഹീഴ്യ) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ലൈംഗികാവയവങ്ങളില്‍ വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ തന്നെ മഷ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഘടനയിലും ജൈവരാസഘടനകളിലും അന്തര്‍ഗ്രന്ഥി സ്രാവങ്ങളിലുമെല്ലാം സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്‍ വിഭിന്നമാണ്. ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളതിനാല്‍ തന്നെ പെരുമാറ്റരീതികളിലും കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിലും താരതമ്യതുലനം ചെയ്ത് തീരുമാനത്തില്‍ എത്തുന്നതിലുമെല്ലാം അവര്‍ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ശരീരശാസ്ത്രപരമായി സ്ത്രീയും പുരുഷ്യനും വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്ത്രൈണതയും പൌരുഷവും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഭാവങ്ങളാണ്. അന്ധമായ നിഷേധത്തിനു പകരം ഈ യാഥാര്‍ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് ധൈഷണികമായ സത്യസന്ധത. ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിപൂരകങ്ങളാണ്. വ്യക്തിയും സമുദായവും സമൂഹവുമെല്ലാം ഈ സ്ത്രൈണ-പൌരുഷ സ്വഭാവവിശേഷണങ്ങളുടെ സദ്ഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നു. ലിംഗസ്വത്വക്രമഭംഗം ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു.

മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ സര്‍വ ഭരണസാരഥ്യങ്ങളും നിര്‍വഹിക്കുന്ന അതിസങ്കീര്‍ണമായ ഒന്നാണല്ലോ മനുഷ്യമസ്തിഷ്കം. തലച്ചോറില്‍ നടക്കുന്ന സങ്കീര്‍ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം ന്യൂറോണുകള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതാണ്. അതി സങ്കീര്‍ണമായ ഈ അവയവം അതിന്റെ ഘടനയില്‍ സ്ത്രീയില്‍നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തമായാണ് പുരുഷനില്‍ കാണുന്നത് എന്ന് ആധുനികപഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നു. പെണ്‍തലച്ചോറ് ആണ്‍തലച്ചോറിനെയപേക്ഷിച്ച് വളരെ നേരത്തെ വളര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നു. സങ്കീര്‍ണമായ വാങ്മയ ഗുണങ്ങള്‍ പെണ്‍തലച്ചോറ് പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നു. തലച്ചോറിന്റെ ഇരു ഹെമിസ്പിയറുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോര്‍പ്പസ് കലോസം ആണ്‍ തലച്ചോറിനേക്കാള്‍ 20 ശതമാനത്തിലധികം പെണ്‍തലച്ചോറില്‍ കാണപ്പെടുന്നു. ഇരു ഹെമിസ്പിയറുകളും തമ്മിലുളള പരസ്പര സംസാരം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആണ്‍കുട്ടികളേക്കാള്‍ നന്നായി സംസാരിക്കാന്‍ കാരണം. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളെ കുറിച്ച വിവരങ്ങളില്‍ സ്ത്രീ, പുരുഷനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. കേള്‍വി ശക്തിയിയിലും ഘ്രാണശക്തിയിലും സ്പര്‍ശനം വഴിയും പുരുഷനേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കുന്നതും തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയിലെ വ്യത്യാസം മൂലമാണ്. ആണ്‍തലച്ചോറിന്റെ വലത്തെ ഹെമിസ്പിയര്‍ പെണ്‍തലച്ചോറില്‍ നിന്ന് നന്നായി വളരുന്നതിനാല്‍ ത്രിമാനഗുണവിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ കാര്യങ്ങളില്‍ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ നന്നായി ശോഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തികളെ പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥരും ചഞ്ചലചിത്തരുമാക്കാന്‍ നിമിത്തമാകുന്ന സീറോട്ടോണിന്‍(ടലൃീീിശി) സ്ത്രീകളില്‍ പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പുരുഷ ശരീരവളര്‍ച്ചയെയും ലൈംഗികതയെയും വിനാശകരമായ പ്രവര്‍ത്തികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടെസ്റോസ്റീറോണ്‍(ഠലീലൃീിെേല) പുരുഷശരീരത്തില്‍ ധാരാളമായി ഉല്‍പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റള്ളവരുടെ വേദനകളോടും ആവശ്യങ്ങളോടും തന്മയീഭാവം പ്രാപിക്കുവാന്‍ ആളുകളെ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന ഓക്സീടോസിന്‍ (ഛ്യഃീരശി)സ്ത്രീശരീരത്തില്‍ അധികം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ വൈകാരികതയെയും വളര്‍ച്ചയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രൊജസ്ട്രോണ്‍(ജൃീഴലലൃീിെേല) സ്ത്രീകളില്‍ ധാരാളമായി കാണുന്നു. സ്ത്രീ ശരീരത്തില്‍ കാണുന്ന ഈസ്ട്രജ(ഋൃീഴലി)ന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോള്‍ ബുദ്ധിക്ഷമതാ പരീക്ഷകളില്‍ മികച്ച നിലവാരവും വാങ്മയ പരീക്ഷകളില്‍ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത നിലവാരവും പുലര്‍ത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈകാരിക ഉദ്ദീപനങ്ങളോട് സ്ത്രീകള്‍ ശക്തിയായി പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതായും പഠനങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ വൈകാരികോദ്ദീപനങ്ങളോട് പുരുഷന്റെ പ്രതികരണം പലപ്പോഴും തന്മയത്വത്തോടും സാവധാനത്തിലും ആവുന്നത് ഇത്തരം രാസഘടനകളിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലമാണെന്നും പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഘടനയിലും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും സ്ത്രീ-പുരുഷ തലച്ചോറുകള്‍ വ്യത്യാസം നിലനിര്‍ത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും അവരെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നു.

പ്രവര്‍ത്തനഫലങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തലച്ചോറുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ വിശാലാത്മകമായി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നവരും പൊതുതത്ത്വത്തെ വിവിധ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പ്രയോഗവല്‍കരിക്കാന്‍ സമര്‍ഥരുമാണ്. ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റുകളില്‍ പലപ്പോഴും അവര്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പ്രേരകാത്മകരാണ്. വിശകലനരീതി ശാസ്ത്രത്തിനു പകരമായി കൃത്യമായ ഉദാഹരണങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമാണവര്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ഗ്രഹിക്കുക. അതിനാല്‍ തന്നെ ഭാഷാവതരണത്തിലും നീണ്ട എഴുത്തുകളിലുമവര്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തുന്നു.

സംഗ്രഹാത്മകമായും കണിശമായും കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും ലിംഗവ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ കാണാവുന്നതാണ്. മനക്കണക്കുകളിലും അനുമാനങ്ങളിലും ആണ്‍കുട്ടികള്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തുന്നതിനാല്‍ തന്നെ ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ ഇവര്‍ ഏറെ മുന്നിലാണ്. ഉപായങ്ങള്‍ വഴി കാര്യങ്ങള്‍ നേടുന്നതിലാണ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വിജയിക്കുന്നത്.

സംസാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലും സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാര്‍ തമ്മില്‍ വലിയ അന്തരം കാണിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാര്‍ അസ്പഷ്ടഭാഷണങ്ങളാലും സാങ്കേതികശബ്ദങ്ങളാലും കുറഞ്ഞ വാക്കുകളുപയോഗിച്ച് വിനിമയം നടത്തുന്നു. എന്നാല്‍ സ്ത്രീകള്‍ സംസാരപ്രിയരാണെന്ന വാദഗതിക്ക് ഇതുവരെ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ? കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വാക്കുകളുപയോഗിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വശ്യം.

ന്യായവാദങ്ങള്‍ നിരത്തി തെളിവുകള്‍ അപഗ്രഥിക്കുന്നതില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ കൃത്യമായ വസ്തുതകളെയും അനുബന്ധസാഹചര്യങ്ങളെയും ചികയുമ്പോള്‍ വിവരണാത്മകമായ കാര്യങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ശ്രദ്ധാബദ്ധരായ രൂപത്തിലാണ് സ്ത്രീകളെ കണ്ടുവരാറുള്ളത്.

വിരസതയുടെയും ഇഷ്ടങ്ങളുടെയും കാര്യത്തില്‍ ഇവര്‍ വ്യത്യാസം കാണിക്കന്നു. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ മുഷിയുന്നവരായി കാണുന്നു. ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് നിര്‍ത്താന്‍ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ക്രിയാത്മക ഉദ്ദീപനങ്ങളോ അടിക്കടിയുള്ള തുടര്‍ച്ചയായി മാറ്റങ്ങളോ ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ മുഷിപ്പിനെ അസംതൃപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കാതെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ സമര്‍ഥരാണ്.

വിസ്തീര്‍ണം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ആണ്‍തലച്ചോറ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വലിയ ക്ളാസ്മുറികളില്‍ ചലനാത്മകമായ പഠനരീതികളാണ് ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വിസ്തൃതമായ മേശപ്പുറങ്ങളും വലിയ മുറികളും അവരുടെ ചോദനകളെ പൂര്‍ണമായ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പഠനസമയത്ത് അടങ്ങിയിരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള രീതിയാണ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പിന്തുടരുന്നത്.

സൂക്ഷ്മസംവേദനമായ കാര്യങ്ങളിലും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിലും സ്ത്രീ-പുരുഷ വ്യത്യാസം പ്രകടമാണ്. ബഹളമയമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളെ ബാധിക്കാതെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ആണ്‍കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുമ്പോള്‍ ചെറിയ വിഭാഗങ്ങളായി വേര്‍തിരിഞ്ഞ് ഒത്തുചേര്‍ന്ന് പഠിക്കുന്നതില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വിജയിക്കുന്നു. സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴും ഈ തരംതിരിവ് പ്രകടമാവുന്നുണ്ട്.
ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ചിഹ്നങ്ങളും സംജ്ഞകകളും ഗ്രാഫുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോള്‍ പ്രസ്താവനാ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ഘടനപരമായി അടിത്തറയുള്ള സംഘടിതപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അതിശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രീകൃതങ്ങളല്ലാത്ത കൂട്ടങ്ങളിലാണുണ്ടാവുക.

കഠിനമായ പഠനപ്രക്രിയയില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മുഴുകുന്നു. ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രീകരണത്തിലും ഒരുക്കത്തിലും അവര്‍ ആണ്‍കുട്ടികളെ പിറകിലാക്കുന്നു. ശാസ്ത്ര-ഗണിത ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില്‍ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഭാഷകളില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മികച്ച നിലവാരം കാണിക്കുന്നു.

ഇത്തരം വൈജാത്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രവര്‍ത്തനരൂപങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്തരാക്കാന്‍ സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാരെ പര്യാപ്തരാക്കുന്നു എന്നാണ്.

ലിംഗപരമായ അദ്വിതീയതയും പരസ്പരപൂരകത്വവും പൂര്‍ണമായ രൂപത്തില്‍ അറിഞ്ഞ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക വഴി തങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിലും പരസ്പര വിനിമയങ്ങളിലും മൂര്‍ത്തിമദ് രൂപങ്ങളാവാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കും. ശാരീരിക വ്യത്യാസങ്ങള്‍ക്കനുഗുണമായ വിദ്യഭ്യാസസമ്പ്രദായങ്ങളും പരിശീലന പരിപാടികളും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യനിര്‍മാതാക്കള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒപ്പം ആളുകളെ ഇത് ബോധവല്‍ക്കരിക്കാനും.

1 comment:

ഷാജു അത്താണിക്കല്‍ said...

സ്ത്രീ പൂർണ്ണമായും ഒരു സ്തീയും,
പുരുഷൻ പൂർണ്ണമായും പുരുഷനുമാണ്

നല്ല അറിവുകൾ സമ്മാനിച്ചു